خانه / کتابهای پیشنهادی (پەڕە 72)

کتابهای پیشنهادی

۱۲۲مین سالگرد انتشار نخستین روزنامە کُردی

كُردستان: طلیعە روزنامەنگاری کُردی (بە بهانە سالگرد انتشار نخستین روزنامە کُردی) شناسنامە: روزنامە کُردستان، صاحب امتیاز مقداد مدحت بدرخان، زبان کُردی کُرمانجی، شمارە نخست ۲ اردیبهشت ۱۲۷۷، قاهرە. انتشار نخستین روزنامەی کردستان فصل تازەای را در تاریخ سیاسی فرهنگی و فکری و… کُردها رقم  زد. زمان نشر این روزنامه(۱۲۷۷/۲/۲ه.ش)[۱] مصادف …

بیشتر بخوانید »